Kapalı Havuz Geri

SAĞLIKLI YAŞAM...

 

Aqua City Açık ve Kapalı spor alanlarıyla Size sınırsız sağlıklı yaşam imkanı sağlıyor...

Sabahın erken saatleri, pırıl pırıl bir hava, mis gibi çiçek kokuları arasında güzel bir yürüyüşe ne dersiniz?

Yoksa komşunuzla bir tenis maçı mı yapmak isterdiniz?

Tenis Kortlarının, Masa Tenisinin Rezervasyonu için Yönetime tek bir telefon yeterli ... 612 29 31

(İlk Rezervasyon 09:00-10.00 / Son Rezervasyon 21.00-22.00)

Basketbolda geçen haftanın rövanşını yapmanın da tam zamanı...

Masa Tenisi, Voleybol En güzeli yüzmek mi? O zaman sizi havaların ısınmasıyla faaliyete geçen açık yüzme

havuzumuza alalım, siz güneşlenirken küçük çocukların da, minikler havuzunda serinlemiş olur.

Açık yüzme havuzumuzdan daha çok site sakinlerimizin faydalanması amacı ile etrafı özel turnike sistemi ile çevrilmiştir.

Sitemizde oturan site sakinlerimizin turnike sisteminden geçiş yapabilmeleri amacı ile site yönetiminden kendilerine özel

şifrelenmiş manyetik kartları temin etmeleri yeterli olacaktır.

Ayrıca Site sakinlerimizin konukları açık havuzdan hafta içi 10 TL hafta sonu 25.00 TL ücretli olarak faydalanabilirler.

Turnike sisteminden geçiş yapabilmeleri için manyetik misafir kartlarını Site Yönetiminden temin edebilirler.

Açık havuzumuz sabah saat 08:30 açılmakta ve akşam saat 20:30 kapanmaktadır.

Pazartesi günleri havuzumuz genel bakım ve temizlik nedeni ile kapalıdır.

Soğuk kış günlerinde evinizde bunalmayın...

 

 

Aqua Club’ a hoş geldiniz...

Aqua Club’ da Profesyonel Spor Eğitmeni eşliğinde düzenli olarak spor yapma imkanı bulacaksınız.

Bir çok kondisyon ve ağırlık aletlerinin bulunduğu Fitness Salonumuzda ister Spor eğitmenimizin sizin için özel olarak

hazırlayacağı program kartınızı takip ederek, ister toplu olarak yapılan aerobik seanslarına katılarak sağlıklı

yaşamınızın keyfini sürün...

Spora yeni başlayan veya uzun süre ara vermiş olan konuklar için spor eğitmeninden tavsiyelerin alınması ve kendileri için özel olarak hazırlanmış olan spor programına uyulması düzenli bir eğitim ve istenilen düzeyde forma kavuşmak için

önemlidir.

Spor Aktivitelerini ve seans saatlerini duyuru panosuna asılan aylık spor programlarından öğrenebilirsiniz.

Fitness Center; Haftanın 7 günü hafta içi sabah saat 06.30-22.00; hafta Sonu 08.00 - 20.00 arası hizmetinizde...

Kapalı Yüzme Havuzu; haftanın altı günü hafta içi sabah saat 06.30-22.00; hafta Sonu 08.00 - 20.00 arası

hizmetinizde...

AquaGym ve çocuklar için yüzme dersleri Aqua City bünyesinde görevli Spor Eğitmenimiz tarafından ücretsiz olarak

veriliyor.

Havuzumuz Pazartesi günleri ise havuz bakımları, makine tesisat bakımları ve gerekli teknik müdahaleler için kapatılıyor...

Havuz Bakımları Ph ve Clor ölçümleri günlük olarak yapılıyor, ayrıca iki haftada bir havuz suyunun kullanıma uygun olup olmadığı labaratuvarlarda ölçülüyor ve saptanan değerler Aqua City Site Sakinlerine duyuru panolarında bildiriliyor.

YÜZME HAVUZU BAKIMLARI

Aqua City ‘ de yaz aylarında Açık Havuz, kış aylarında ise Kapalı Havuz bakımları havuz teknisyenimiz tarafından teknik

talimatlar doğrultusunda yapılır.

Havuz suyunun Klor ve Ph değerleri günlük olarak test edilir ve istenilen düzeyde olmasını sağlamak amacıyla gerektiğinde

suya klor ve Ph dengeleyici havuz kimyasalları ilave edilir. Sonuçlar günlük olarak havuz girişlerinde bulunan panolarda

konuklara ilan edilir. Ayrıca 15 günlük labaratuvar testleri ile havuz suyunun tahlil sonuçları alınarak kalite kontrol işlemleri

yapılır ve site sakinlerimize ilan panolarında duyurulur. Site sakinlerimizin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda spor

yapabilmeleri için oldukça önemli olan periyodik temizlik işlemleri yosun çökelticiler ve vakumlama yöntemiyle her hafta

Pazartesi günleri gerçekleştirilir. İlk kullanıldığı saatlerde cilt için zararlı olabilecek bu kimyasalların etkisinin geçmesi için

bir gün süreyle havuzu dinlendirmek gerekir. Bu sebeple Havuzlarımız Pazartesi günleri kullanıma kapatılır.

 

Ha v u z K u l l a n ım K u r a l l a r ı

S a y g ı d e ğ e r S i t e S a k i n l e r ım ı z ; A ç ı k h a v u z u d a h a v e r im l i , d a h a h u z u r l u v e t em i z

k u l l a n a b i lme n i z i ç i n a ş a ğ ı d a y a z ı l ı o l a n h a v u z k u r a l l a r ı n a u y u lm a s ı k o n u s u n d a b i z l e r e y a r d ım c ı o lma n ı z ı ö n e ml e r i c a e d e r , g ö s t e r e c e g i n i z h a s s a s i y e t t e n d o l a y ı ş im d i d e n t e ş e k k ü r eder iz.

Y ü zm e h a v u z u s a a t 0 8 : 3 0 - 2 0 : 3 0 s a a t l e r i a r a s ı a ç ı k t ı r.

Y ü zm e h a v u z u n a g i r i ş k a r t ı o lm a ya n l a r g i r e me z .

H a v u z a g i r i ş l e r d e a y a k d e z e n fe k s i y o n h a v u z u n u m u t l a k a k u l l a n ı n ı z .

Y ü zm e h a v u z u n a s i t e s a k i n l e r i mi z ve mi s a f i r l e r i h a v u z a u y g u n k ı ya fe t l e g i r e b i l i r.

Y ü zm e h a v u z u n a g i r me d e n ö n c e d u ş a l ı n ı z .

Y ü zm e h a v u z u ke n a r ı n d a t e r l i k k u l l a n ı n ı z .

H a v u z b ö l g e s i n e e v c i l h a y va n i l e g i rm e k ya s a k t ı r.

A ç ı k h a v u z a k o l l u k h a r i c i n d e h i ç b i r ma l z e m e g e t i rm e y i n i z .

S a ğ l ı k ve g ü ve n l i k a ç ı s ı n d a n k ü ç ü k ç o c u k l a r ı n e b e v e y n g ö z e t imi n d e ç o c u k h a v u z u n u k u l l a nma l a r ı g e r e km e k t e d i r.

K ü ç ü k ya ş g u r u b u ç o c u k l a r i ç i n h a v u z a ö z e l ma y o b e z l e r i o lma l ı d ı r.

H a v u z ç e v r e s i n d e d i ğ e r s i t e s a k i n l e r i n i r a h a t s ı z e d e c e k d a v r a n ı ş l a r d a b u l u nm a y ı n ı z .

D e ğ e r l i e ş ya l a r ı n ı z ı n k a y b o lma s ı n d a n s i t e y ö n e t i mi s o r um l u d e ğ i l d i r.

Y ü zm e b i l me ye n v e e b e ve y n k o n t r o l ü n d e o l ma s ı g e r e k e n ç o c u k l a r ı n h a v u z a g i rm eme l e r i g e r e kme k t e d i r. a k s i t a k d i r d e s i t e y ö n e t i mi n i n b i r s o r uml u l u ğ u y o k t u r.

A ç ı k ya r a ve c i l t h a s t a l ı ğ ı o l a n l a r ı n h a v u z a g i rm e l e r i k e s i n l i k l e ya s a k t ı r.

H a v u z ç e v r e s i n d e k i k a z a ve ya r a l a nma l a r d a n s i t e y ö n e t im i s o r uml u d e ğ i l d i r.

T üm s i t e s a k i n l e r im i z i n fa y d a l a n a b i lme l e r i i ç i n l ü t fe n b i r a d e t ş e z l o n g k u l l a n ı n ı z . h a v l u v. s . i l e k e s i n l i k l e ye r a y ı r tm a y ı n ı z .

Yi ye c e k ma d d e l e r i n i ve a t ı k l a r ı n ı h a v u z ç e v r e s i n d e b ı r a kma y ı n ı z .

Ç e v r e y i r a h a t s ı z e d e c e k ş e k i l d e g ü r ü l t ü ve s p o r ya p ı lmam a l ı d ı r.

G i r i ş - ç ı k ı ş l a r d a ş a h s i k a r t ı n ı z ı t u r n i ke y e o k u t u n u z . p r o x k a r t ı n ı z ı k u l l a nma l a r ı i ç i n b i r b a ş k a s ı n a ve rme y i n i z .

A ç ı k h a v u z p a z a r t e s i g ü n l e r i g e n e l b a k ım v e t em i z l i k ama ç l ı k a p a l ı t u t u l ma k t a d ı r.

1 0 ya ş ı n d a n k ü ç ü k ç o c u k l a r ı n ç o c u k h a v u z u n u k u l l a nma l a r ı g e r e kme k t e d i r.

Açık havuzda duş alırken sabun ve şampuan kullanmayınız

A ç ı k h a v u z a t e r l i o l a r a k d u ş a lma d a n ke s i n l i k l e g i rmeyiniz

S i t e y ö n e t i mi s a d e c e s i t e d e i k am e t e d e n a i l e f e r t l e r i n e ( a n ne , b a b a , ç o c u k l a r ) h a v u z k a r t ı v e r i lme k t e d i r. s i t e s a k i n l e r i mi z i n a ç ı k h a v u z d a n d a h a i y i h i zme t a l a b i l me l e r i i ç i n h a v u z g i r i ş k a r t ı o l ma ya n l a r ı n h a v u z b ö l g e s i n e g i r i ş l e r i n e i z i n ve r i l me ye c ekt i r.Bu konuda h a s s a s i ye t g ö s t e r me n i z ö n e m a r z e tme k t e d i r.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.